HASTA - HASTA YAKINI AYDINLATMA METNİ

HASTA / HASTA YAKINI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA HASTA/HASTA YAKINI
 

AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 21 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik kapsamında Maltepe Görüntüleme ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Veri sorumlusu Hastanemiz tarafından, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.
 

1.Hasta/Hasta Yakınlarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Hastanemiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Hastanemiz tarafından toplanan ve kullanılan, hastalara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 

Veri Kategorisi

 

 

Kimlik Verisi

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, anne adı- baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus cüzdanı sureti, aile yakınlarına ait bilgiler, SGK sicil numarası gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, vergi kimlik ve yabancı kimlik numarası, pasaport numarası

 

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, geçici görevde olduğu ülkedeki adresi, ülke, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri(dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil), faks bilgileri.

 

Finansal Veri

Banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri, IBAN numarası gibi banka bilgileri,

 

Özel nitelikli kişisel veriler

 • Sağlık verileri, sağlık raporu, kan grubu
 • Özel sağlık sigortası kapsamında alınan veriler
 • Engellilik, malullük ve sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi
 • Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)
 • Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı
 • Sendika bilgileri

 

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

 

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi için müşteri ilişkileri yönetimi sisteminin kullanılması,
 • Hasta/hasta yakını ödemelerinin takibinin yapılması,
 • Gelen çağrıların toplanması ve hasta/hasta yakınlarına hizmet verilmesi,
 • Hasta/hasta yakını bilgi değişikliklerinin bildirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Hasta/hasta yakını bilgilerinin kaydının ve takibinin yapılması,
 • Hasta/hasta yakını bilgilerinin toplanması ve takibinin yapılması,
 • Hasta/hasta yakını görüşme ve tekliflerinin takibinin yapılması,
 • Hasta/hasta yakını iletişiminin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması,
 • Hasta/hasta yakını şikâyetlerinin kayıt altına alınması, takibi ve sonuçlandırılmasının yapılması,
 • Hasta/hasta yakınlarının taleplerinin kayıt edilmesi ve takibinin yapılması,
 • Hasta/hasta yakınından iletişim için izin alınması,
 • Hasta/hasta yakınlarına bilgi mesajlarının gönderilmesi,
 •  

İlgili Kanun Hükümleri Kapsamında;

 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketici Kanunu vb. ilgili diğer mevzuat kapsamındaki idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla, özellikle;

 • Dava, icra takiplerinin vb. yasal/idari süreçlerin takip ve neticelendirilmesinin sağlanması,
 • Tüketici davalarının takibinin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • İletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Gelen çağrıların toplanması ve hasta/hasta yakınlarına hizmet verilmesi,
 • Hasta/hasta yakını bilgi değişikliklerinin bildiriminin ve takibinin yapılması,
 • Hasta/hasta yakını şikâyetlerinin takibinin yapılması,
 • Hasta/hasta yakını taleplerinin kaydının ve takibinin yapılması,
 • Özel hastaların/hasta yakınlarının bildiriminin ve takibinin yapılması amacıyla hizmet alınan/iş birliği yapılan firmalara ve iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
 •  

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıamacıyla, özellikle;

 • Dava ve icra takiplerinin vb. yasal ve idari süreçlerin takip ve sonuçlandırılması amacıyla şirket avukatına aktarılmaktadır.

 

4.Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

 

5.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 

6.Hasta/Hasta Yakınının Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 

 1.  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve taleplerinizi, https://radiologica.com.tr/” web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

•           Cevizli Mahallesi Fil Yokuşu Sokak No: 22/ Maltepe İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,

•           xxxxx@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya kvkk@radiologica.com.tr adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.

•           RADIOLOGICA başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde RADIOLOGICA tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışan adaylarına bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline [https://radiologica.com.tr/] linkinden, ulaşabilirsiniz.

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.

* Daha önce merkezimize geldiniz mi ? :